Agri-Map ผลงานวิจัยเนคเทค สวทช. คว้ารางวัล ‘Creative Social Impact Awards’ เวทีรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์

Facebook
Twitter

โครงการ Agri-Map  ผลงานโดย ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ได้รับรางวัล ‘Creative Social Impact Awards’ ประเภท ‘Creative Community Engagement Award’ จากเวทีรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

โดยมี ดร. กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ดร. นพดล คีรีเพ็ชร นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ช่วงเย็นวันนี้ (24 สิงหาคม 2566) ณ สามย่านมิตรทาวน์

“Agri-Map” แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
 
จัดทำขึ้นเมื่อปี 2559 โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนชุดข้อมูล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในขณะนั้น) เป็นผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Agri-Map เพื่อเป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ พร้อมระบบแนะนำผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ทั้งนี้ Agri-Map ได้บูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นฐานสำคัญในการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งด้านดิน น้ำ พืช สัตว์น้ำ สมุนไพร เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช แหล่งรับซื้อ ฯลฯ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถกำหนดพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน และบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต