กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดใช้ “Agri-Map Mobile” แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนมือถือ

Facebook
Twitter
Agri-map Mobile
Agri-map Mobile

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดใช้ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกระบบโมบาย (Agri-map Mobile) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการเนคเทค และทีมวิจัยเนคเทค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบรับนโยบาย THAILAND 4.0 โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เนคเทค-สวทช.) ใช้เทคโนโลยี What2Grow บูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร และเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะมีการปรับปรุงและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา (Adaptive Data) ทั้งนี้นักบริหารในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพื้นที่ เช่น จังหวัด เป็นต้น ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและการตลาดในพื้นที่ได้อย่างดี

การพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ( Agri-Map Online) นั้นให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งนักบริหาร, เจ้าหน้าที่, เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานยังจำกัดอยู่ในบริเวณสำนักงานหรือบริเวณที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ในปัจจุบันเนื่องจากเกษตรกรมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อให้มีการนำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ไปใช้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วให้กับผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ได้ จึงมีการพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ให้อยู่ในระบบโมบาย (Agri-Map Mobile) โดยในระยะแรกใช้งานได้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดข้อมูล ณ จุดปัจจุบัน ทำให้ทราบว่าพื้นที่ตรงจุดนั้นอยู่ในดินที่มีปัญหาหรือไม่ มีความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใด มีแหล่งรับซื้อผลิตผลชนิดใดที่อยู่ใกล้พื้นที่ของตนเอง เส้นทางไปยังแหล่งรับซื้อ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสมทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร

Agri-map Mobile
ดร.นพดล คีรีเพ็ชร หัวหน้าห้องห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) นำเสนอ Agri-map Mobile ให้กับ รมว.กระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน
Agri-Map Mobile
แอปพลิเคชั่น Agri-Map Mobile

แอปพลิเคชั่น Agri-Map Mobile

Agri-Map Mobile แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกระบบโมบาย สามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ (แผนที่) ที่ทันสมัย ถูกต้อง สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลให้เป็นระบบแผนที่เกษตรที่มีคุณภาพ ทันสมัย ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็น SMART OFFICER และ SMART FARMER โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรรมมีความยั่งยืน

Download ได้แล้ววันนี้!

Cinque Terre
[Download]

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2560 12:30