ลุยปั้นกำลังคน AI ! AI for Thai ยกทัพเยือนถิ่นนครปฐม สอนใช้เอไอฟรี มัดรวมทั้งทฤษฎีและเวิร์คช็อป ต่อเนื่องปีที่ 2

Facebook
Twitter
เนคเทค สวทช. สานต่อโครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI แบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของ AI Literacy ไปจนถึงระดับการประยุกต์ใช้งานจริง เช่น การสร้างแชทบอตเบื้องต้น และการเชื่อมต่อกับ Line การเทรนโมเดล Machine Learning แบบไม่ต้องเขียนโค้ด โดยใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai หรือ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย เป็นแพลตฟอร์มหลักในการอบรมภายในโครงการฯ
 
สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้ง 2 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักพัฒนา จากจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 60 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการอบรมฯ
 
ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ หัวหน้างานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เนคเทค สวทช. แนะนำการใช้งาน AI for Thai Platform ซึ่งปัจจุบันมี API & Services กว่า 60 บริการ ทั้งทางด้านประมวลผลข้อความ (Language) การวิเคราะห์และเข้าใจภาพ (Vision) และบริการด้านสนทนา (Conversation) ทั้งผลงานจากทีมวิจัยเนคเทค สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชนนำมาเปิดให้บริการ พร้อมด้วย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช. กล่าวปิดการอบรมฯ พร้อมฝากให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลการใช้งาน AI for Thai ไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน การใช้งานจริง รวมถึง สตาร์ทอัป พร้อมชวนให้ติดตามการแข่งขัน AI Thailand Hackathon ที่จะเกิดขึ้นช่วงกลางปีนี้อีกด้วย
 
ด้านเนคเทค สวทช. ขนทัพคณะนักวิจัยด้าน AI ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 
Introduction to computer vision and image processing / Image Processing with Deep Learning Workshop
โดย ดร.ศรณ์ ศุขสาตร และ คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ นักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
ABDUL: Thai Chatbot Platform & Workshop
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ และ ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
ทักษะ AI ด้านข้อความและประยุกต์ใช้ API
โดย คุณสุพล ไกลถิ่น นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
 
โครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567” โดย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) และงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) เนคเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใต้การสนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หวังให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้นักวิจัย นักพัฒนา ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ได้นำไปต่อยอด สร้างสรรค์ พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน หรือบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางธุรกิจ และสังคม เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างมีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ
 
สำหรับท่านที่สนใจ ต้องการ Upskill พัฒนาทักษะด้าน AI และการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม AI for Thai สามารถติดตามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หรือ Facebook Group https://web.facebook.com/groups/aiforthai/