MENU
Banner

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

KidBright

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนากระบวนความคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ นั้น เนคเทค-สวทช. ได้จัดทำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศใช้เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะ โครงการขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ดังไฟล์แนบนี้

Cinque Terre
[ดาวน์โหลด] รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ (8 มิ.ย. 2561) 

ในการนี้ เพื่อให้ท่านได้เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สวทช. ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทน พร้อมตัวแทนนักเรียนที่ร่วมโครงการ (โรงเรียนละ 2 คน) เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สวทช. จะสนับสนุนในส่วนค่าพาหนะเดินทางบางส่วน และอ้างอิงตามระเบียบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยขอให้กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมงานตามลิงค์ของศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาคที่ท่านสังกัดอยู่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนโครงการ IT ตามพระราชดำริ
ติดต่อผู้ประสานงาน โทร 02 564 7000 ต่อ นวพรรษ (81819) เรณุกา (81815)
Cinque Terre
[ดาวน์โหลด] จดหมายเชิญโรงเรียนตามประกาศ

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :
1. โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาลที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ คณะทำงานจะแจ้งข้อมูลโครงการที่ท่านจะสามารถสมัครเข้าร่วมได้ใหม่ในเร็วๆนี้
2. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ในการมาร่วมพิธีเปิดโครงการ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ขอให้ครูเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
Coding at School KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง

วันที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 15:00