ทีมเนคเทค สวทช. บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบงานก่อสร้าง ของ สตง. (รุ่นที่ 1)

Facebook
Twitter

นักวิจัยและวิศวกรเนคเทค สวทช.เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0  เพื่อช่วยในการตรวจสอบงานก่อสร้าง” ภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจสอบทางวิศวกรรม” รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งวิศวกร หรือ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมระดับปฏิบัติการขึ้นไป ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงแกรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ (TRT) เนคเทค บรรยายเรื่อง “ระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR)”  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการวัดระยะทางโดยใช้แสงเลเซอร์ การบรรยายนี้ได้อัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีและการนำไปช่วยตอบโจทย์งานด้านตรวจสอบการก่อสร้างในหลากหลายรูปแบบ และการนำข้อมูลแผนที่สามมิติเชื่อมโยงกับ Building Information Modeling (BIM) แพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการออกแบบและจัดการข้อมูลก่อสร้างซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการก่อสร้างสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดความผิดพลาดในการก่อสร้างได้

คุณยุทธศักดิ์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ วิศวกรอาวุโส และ คุณพงษ์พิพัฒน์ เตชะพันธุ์ วิศวกรจากศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC) บรรยายเรื่อง “Smart Sensor for Smart Building” เกี่ยวกับการนำเซ็นเซอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อ IoT มาใช้ในงานก่อสร้างและตรวจสอบกระบวนการก่อสร้าง และได้แสดงตัวอย่างแดชบอร์ดการใช้พลังงานของ สวทช. อีกด้วย