ผลการค้นหา

Tag: IoT

รวมตัวคนอุตสาหกรรม EEC ! ยกระดับทักษะออกแบบและการเขียนโปรแกรมไอโอทีในโรงงาน ผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วน รับเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมสำหรับ Internet of Things ในโรงงาน 4.0 (IoT Fundamentals)” เพื่อพัฒนาทักษะ ยกระดับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมทางด้านระบบ Internet of Things หรือ IoT

ทีมเนคเทค สวทช. บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบงานก่อสร้าง ของ สตง. (รุ่นที่ 1)

กิจกรรมภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจสอบทางวิศวกรรม” โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เนคเทค สวทช. X SYNTECH หารือความร่วมมืองานวิจัยโรงงานอัจฉริยะ และ สมาร์ตฟาร์ม

เนคเทค สวทช. เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับบริษัท Synergy Technology หรือ SYNTECH โดยมี คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และ CEO Synergy Technology Co., Ltd และคุณรัศมี สืบชมภู CEO Synergy Innovation ให้เกียรติต้อนรับ ณ SYNHUB Digi-Tech Community จ.ปทุมธานี ในวันที่ 28 เมษายน 65

NECTEC Smart Garden

NECTEC Smart Garden สถานที่ showcase ระบบด้านเกษตรอัจฉริยะของเนคเทค สวทช.

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

THINK LIKE ATTACKERS เส้นทางสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ IoT

เมื่อการเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ loT ได้ง่าย ส่งผละให้ loT กลายเป็นสนามประลองฝึมืออิสระขนาดใหญ่ที่ไร้ข้อจำกัดของเหล่า HACKER และสามารถใบ้ loT เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางไเบอร์

BigStream: Real-time Data Platform

Big Stream คือ แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์