MENU
Banner

กองทัพบกมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ปี'60 แก่นักวิจัย สวทช.

ยุทโธปกรณ์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 กองทัพบกจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 โดยในปีนี้รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ผลงานวิจัยและพัฒนาของทีมวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ใน โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ. ด้วยทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการดังกล่าวริเริ่ม โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ พันเอกรัตติพล ตันยา รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นหัวหน้าโครงการฝ่าย สวทช. ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ดร.จิราวรรณ มงคลทรรศ นายมานพ มาสมทบ และ ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดร.กิตติพงศ์ เกษมสุข ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ นายภัทรกร รัตนวรรณ์ นายเมทนี กิจเจริญ และ นายพีระพงศ์ ฟักเขียว จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ยุทโธปกรณ์
กองทัพบก ยุทโธปกรณ์ นักวิจัยดีเด่น

วันที่เผยแพร่ 5 เมษายน 2561 16:46