[Hall of Fame ] เนคเทคได้รับการรับรองเป็นอาคารลดคาร์บอน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

Facebook
Twitter

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และพิธีมอบใบรับรอง Green meetings, การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์, อาคารลดคาร์บอน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ให้กับบริษัทเอกชนผู้ประกอบการ ที่ผ่านการขอใบรับรอง ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท และแนวปฏิบัติที่ดีของภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน และเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ผ่านการพิจารณาได้รับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้มอบหมายให้ คุณสุพรรณิกา บุญมา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ไปเข้ารับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และนางนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งในปี 2561 มีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นอาคารลดคาร์บอน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด