ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame 2018

[Hall of Fame] “เนคเทค” รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ปี 61 ของ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการประจำปี 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด โดยมี คุณโสภาวรรณ  วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรจากนายนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี บรรยากาศการรับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี การจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ใบรับรองและรางวัลแก่สถานประกอบกิจการของจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง พนักงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถเป็นต้นแบบแก่สถานประกอบกิจการอื่น ตลอดจนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ทีมงานที่มีส่วนร่วมกันทำให้เนคเทคได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 คณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ได้เข้ามาตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัยฯ พร้อมทั้งบรรยากาศในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการเยี่ยมชมพื้นที่การทำงาน ของ

[Hall of Fame] “ผศ. ดร. สุรภา เทียมจรัส” นักวิจัยเนคเทครับทุนลอรีอัลเพื่องานวิทย์ ประจำปี 2561

ลอรีอัลประกาศรายชื่อ 5 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นที่ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2561

[Hall of Fame ] เนคเทคได้รับการรับรองเป็นอาคารลดคาร์บอน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และพิธีมอบใบรับรอง Green meetings, การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์, อาคารลดคาร์บอน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ให้กับบริษัทเอกชนผู้ประกอบการ ที่ผ่านการขอใบรับรอง ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท และแนวปฏิบัติที่ดีของภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน และเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ผ่านการพิจารณาได้รับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้มอบหมายให้ คุณสุพรรณิกา บุญมา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ไปเข้ารับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และนางนิศากร โฆษิตรัตน์

[Hall of Fame] เนคเทครับโล่เกียรติคุณ “แบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข” จาก สสส.

ขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อการพัฒนาองค์กรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รับรางวัล “มหิดลทยากร” ปี 60

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป