[Hall of Fame] เนคเทค-สวทช. สร้างชื่อด้านการจัดการพลังงาน คว้ารางวัลในเวที ASEAN Energy AWARDs 2020

Facebook
Twitter
energy-awards-2020
ข้อมูล | ศิริพร ปานสวัสดิ์ และ กรรวี แก้วมูล
งานพัฒนาองค์กรและสื่อสารภายใน (ODIC)

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถสร้างชื่อเสียง และนำความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนหน่วยงานประเทศไทย กับความสำเร็จในด้านการจัดการพลังงาน บนเวทีสุดยอดรางวัลระดับอาเซียน ASEAN Energy AWARDs 2020

ในโอกาสนี้ คุณสิรินทร อินทร์สวาท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD) พร้อมด้วย คุณธีระศักดิ์ ประคำเวช หัวหน้างาน งานบริหารพื้นที่และบริการวิศวกรรมอาคาร (BESS) คุณเลอเดช ธินิศิริ วิศวกร งานบริหารพื้นที่และบริการวิศวกรรมอาคาร (BESS) คุณหฤทัย ศรีสุวงศ์ นักพัฒนาองค์กรอาวุโส งานกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัย (PDSS) เป็นผู้แทนในนามผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ศอ. เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practice Awards 2020 ประเภท Energy Efficient Building/ Retrofitted Building ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Online โดยมี Excellency Dang Hoan Ann, Vice Minister of Trade and Industry, Vietnam เป็นประธานในพิธีฯ

ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 บนเวทีรางวัล ASEAN Energy AWARDs ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของชาวเนคเทค-สวทช.ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

energy-awards-2020

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ที่เนคเทค-สวทช. ริเริ่มการดำเนินงานเพื่อปลูกผัง และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายให้เนคเทคเป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อมุ่งหวังการเป็นองค์กรสีเขียว ภายใต้แนวคิด “NECTEC Go Green”

energy-awards-2020

ต่อมาในปี 2558 เนคเทค-สวทช.จึงได้ให้ความสำคัญกับปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง เช่น ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ตลอดจนการปรับปรุงผนังกรอบอาคารและกระจก เพื่อลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร เช่น ลดพื้นที่ดาดแข็งชั้นฟ้าอาคาร โดยจัดเป็นกิจกรรมดาดฟ้าสีเขียว การทาสีผนังอาคารด้านทิศตะวันออก และตะวันตกด้วยสีชนิดสะท้อนความร้อนและเป็นฉนวนกันความร้อน เปลี่ยนฟิล์มกรองแสงกรอบกระจกอาคาร ที่ได้รับการรับรองเป็นฟิล์มประหยัดพลังงาน

อีกทั้งยังนำงานวิจัยภายในศูนย์ฯ มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เป็นอาคารที่มีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสีสันสวยงาม (Colorful PV) ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในอาคารสำนักงาน การพัฒนาต้นแบบระบบปรับอากาศชนิดดูดซึม (Absorption Chiller) สำหรับการประยุกต์ใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ (Smart Sensor for Smart Maintenance) เป็นต้น ทั้งนี้ภายหลังดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้กว่า 22.02% เมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการปรับปรุง (ปีฐาน พ.ศ. 2558) สอดคล้องกับนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนของเนคเทค

energy-awards-2020

และจากการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ทั้งจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยมาใช้งานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 354,776 kWh หรือคิดเป็น 22.02% ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 257,750 kg CO2/year

ด้วยผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี จึงทำให้เนคเทคได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก พร้อมการการันตีด้วยรางวัลจากทั้งเวทีในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่

  • Thailand Energy Award 2011 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม
  • ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท Energy Management in Building
  • Thailand Energy Award 2012 บุคลากรด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงาน
  • Thailand Energy Award 2013 บุคลากรด้านพลังงาน ประเภทผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
  • Thailand Energy Award 2015 ผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน
  • รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2016 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
  • Thailand Energy Award 2017 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
  • ASEAN Energy Awards 2017 ประเภท Retrofitted Building
  • ได้รับการรับรองลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (Carbon Reduction Certification for Buildings) 2015 และ 2018
  • ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practice Awards 2020 ประเภท Energy Efficient Building/ Retrofitted Building