นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก

Facebook
Twitter
halloffame-nrct64

ข้อมูล | ศิริพร ปานสวัสดิ์ และ กรรวี แก้วมูล
งานพัฒนาองค์กรและสื่อสารภายใน (ODIC)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพลธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอนุมานความเป็นผู้นำของกิจกรรมประสานแบบกลุ่มในข้อมูลอนุกรมเวลา” (Inference of Leadership of Coordinated Activity in Time Series) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564

เจ้าของผลงาน: ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) สำเร็จการศึกษาจาก : University of Illinois at Chicago, สหรัฐอเมริกาอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: Professor Dr.Tanya Berger-Wolf (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

halloffame-nrct64