MENU
Banner

ชม Clip ย้อนหลัง สัมภาษณ์เกษตรกรนำ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างไร

handysense-vpgai

ชม Clip ย้อนหลัง ! EP.1 สัมภาษณ์คุณรำเพย รอยรัตน์ (ผู้ใหญ่รำเพย) เล่าถึงจุดเริ่มต้นและความเปลี่ยนแปลงการนำ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ การผสานวิถีชีวิตกับเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างไร ในรายการ VPG AI Insight VER!! ติดปีกงานเกษตร ด้วย HandySense นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเกษตรไทย ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 5 พ.ค. 2564 ทางช่อง VPG Channel

ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมแปลงเกษตรหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (บ้านผู้ใหญ่รำเพย) 54 หมู่ 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2564 20:43

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว