MENU
Banner

เนคเทค-สวทช. ประกาศความสำเร็จทีมนักศึกษาไทย เวทีประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018

icreate2018

7 กันยายน 2561-โรงแรมเดอะสุโกศล: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศความสำเร็จทีมนักศึกษาของประเทศไทย (Global Student Innovation Challenge: gSIC) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2561

ซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น รวม 45 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) พร้อมส่งเสริมกลุ่มนวัตกรรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Innovation Startup Group)

icreate2018
icreate2018

โดย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงการดำเนินงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านคนพิการ และผู้สูงอายุ

icreate2018

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่าในปี พ.ศ.2561 เนคเทค ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย (Coalition on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology of Asia หรือ CREATe Asia) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการประชุมสรุปได้ว่า มีผู้เข้าร่วมงานรวม 510 คน จาก 18 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก ไทย ไต้หวัน นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สเปน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อิตาลี อินเดีย อิสราเอล และฮ่องกง มีการแสดงปาฐกถา 5 หัวข้อ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษ 17 หัวข้อ มีบทความนำเสนอ 73 เรื่อง เป็นบทความจากประเทศไทย 8 เรื่อง และการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ 45 โครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานจากประเทศไทย 9 โครงงาน

icreate2018

ในโอกาสนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 อันได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวาเลียร์ไอเทค ไทย จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และประกาศนียบัตรแก่ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 และ นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของ นักศึกษาระดับนานาชาติ

icreate2018
icreate2018

สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนให้ความสนใจ เพราะเป็นเวทีที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และนำเสนอผลงานต่อภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปี นับเป็นขวัญและกำลังใจแก่บรรดาเหล่าทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง ในปีนี้ ทีมนักศึกษาไทยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล จากทั้งหมด 25 รางวัล มีรายละเอียดดังนี้

icreate2018
icreate2018

รางวัลประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

- รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ โครงงาน “Automatic Walker for the Elderly using by Microcontroller”
โดย ทีมนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยวังน้ำเย็น
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงงาน “SoundSense”
โดย ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- รางวัลนำเสนอดีเด่น ได้แก่ โครงงาน “SueSan: A Game-based Tool for Enhancing Autism Children’s Communication Skill”
โดย ทีมนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ โครงงาน “Develop Thai Braille’s translator program and Development Braille’s font in Thai and English language"
โดย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
- รางวัลความเป็นไปได้ทางการตลาดดีเด่น ได้แก่ โครงงาน “Automatic Walker for the Elderly using by Microcontroller”
โดยทีมนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยวังน้ำเย็น
icreate2018

รางวัลประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

- รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ โครงงาน “EZStand Walker”
โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงงาน “Elliptical Trike”
โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลต้นแบบดีเด่น ได้แก่ โครงงาน “Tiny Urban Vehicle : TU-V”
โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
i-CREATe 2018 iCREATe NECTEC gSIC

วันที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2561 14:00