MENU
Banner

ขอเชิญชม "การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ" รอบแรก

iCREATe 2018

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค-สวทช. โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ กำหนดจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ รอบแรก เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ ร่วมประกวดงาน Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology (gSIC-AT) ซึ่งจัดภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2018 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประกวดจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น

สำหรับผู้สนใจ สามารถไปชมผลงานของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

i-CREATe 2018 นวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2561 12:55