เนคเทค สวทช. จัดการประชุม “โรงงานนำร่อง” โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัดการประชุม “โรงงานนำร่อง” โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform : IDA Platform) ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 64 โดยมี ผู้แทนจากโรงงานนำร่องเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 โรงงาน  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะนักวิจัย เข้าร่วมการประชุม นำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. ได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากโรงงานนำร่องและผู้ร่วมประชุม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

โดย ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เนคเทค สวทช.

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานของโรงงานนำร่อง

โดย คุณรวมลาภ อนันตศานต์ ที่ปรึกษา – ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพร์ม จำกัด

การสาธิต Factory Dashboard และ National Dashboard

โดย คุณณฐพล ตันสังวรณ์ ผู้ช่วยวิจัย ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ เนคเทค สวทช.

สิทธิพิเศษสำหรับโรงงานนำร่อง : การยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยดัชนีชี้วัด Thailand i4.0 Index

โดย ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช.

Incentive & Financial Support : สิทธิประโยชน์จากรัฐและสถาบันการเงิน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0

โดย ดร.สรศักย์ ชัยสถาผล  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ThaiSC

ปิดท้ายการประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกัน ระหว่างทีมวิจัยฯ และผู้แทนจากโรงงานนำร่อง ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่ ก.ค. 63 – ก.ค. 65