MENU
Banner

เนคเทค-สวทช. จับมือ 23 สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้าน IoT ของประเทศไทย

25 กันยายน 2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค -สวทช. จับมือ 23 สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้าน IoT เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดย IoT เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขั้นสูง เนคเทค-สวทช. ได้จัดตั้งโครงการ IoT Academic Network เป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนครูอาจารย์ในระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา ให้มีพื้นฐานและประสบการณ์ด้าน IoT และนำแพลตฟอร์มด้าน IoT ของไทยที่ชื่อว่า NETPIE ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ คาดจะสามารถพัฒนากำลังคนด้าน IoT ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูงได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง

IoT Academic Network
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ กล่าวในการปาฐกถา “ปฏิวัติการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 – การศึกษาไทยกับตลาดแรงงานยุค 4.0” ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2561 ตอนหนึ่งว่า แรงงานในยุคต่อไปต้องการคนที่คิดเชิงนามธรรมได้จึงจะไม่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ การเรียนการสอนต้องผสมผสานทั้งความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) ซึ่งความรู้หาได้จากอินเทอร์เน็ต ดังนั้นบทบาทของสถานศึกษาควรปรับให้เน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้เด็กจบออกมาที่ทักษะที่ใช้ได้จริง ภาคเอกชนตอบรับแนวคิดนี้ โดยคุณเอกสิทธิ์ อินทร์ทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีความต้องการบุคลากรระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ด้าน IoT หลายอัตรา แต่พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่จบมามีทักษะความสามารถไม่ตรงและบริษัทจำเป็นต้องสอนงานในลักษณะ On The Job Training เป็นหลัก กล่าวโดยสรุปคือแรงงานด้าน IoT ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

เนคเทค-สวทช. ได้วิจัยพัฒนาและให้บริการ NETPIE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT เพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับอำนวยความสะดวกในการพัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อกันแบบ IoT จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพราะ NETPIE จะช่วยลดกระบวนการ ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้เข้าใจหลักการของ IoT ได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน IoT ของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นการส่งเสริมความสนใจผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เกิดต้นแบบชิ้นงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาเนคเทค-สวทช. ได้เปิดอบรมหลักสูตร IoT สำหรับครูอาจารย์ โดยใช้ NETPIE เป็นเครื่องมือ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในโครงการ IoT Academic Network ส่งอาจารย์เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สร้างให้เกิดผู้สอน IoT ในประเทศไม่ต่ำกว่า 100 คน สำหรับโครงการ IoT Academic Network นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบุคคลากรด้าน IoT เข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านการบูรณาการ IoT เข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สถาบันเห็นเหมาะสม เช่น วิชาบังคับ วิชาเลือก โครงงาน กิจกรรมชมรม หรือการประกวด

IoT Academic Network
คุณเอกสิทธิ์ อินทร์ทอง
IoT Academic Network
IoT Academic Network

ปัจจุบัน IoT Academic Network มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมถึง 23 สถาบัน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 15 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนแสงทองวิทยา

ก้าวต่อไป โครงการมีแผนที่จะจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ค่ายสิ่งประดิษฐ์ การประกวดโครงงาน IoT การสัมมนาอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี IoT ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่สมาชิก สถาบันการศึกษาอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://netpie.io/ian หรือ Facebook : IoT Academic Network

IoT Academic Network NETPIE เนคเทค

วันที่เผยแพร่ 2 ตุลาคม 2561 10:08