รวมตัวคนอุตสาหกรรม EEC ! ยกระดับทักษะออกแบบและการเขียนโปรแกรมไอโอทีในโรงงาน ผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วน รับเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0

Facebook
Twitter
เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมสำหรับ Internet of Things ในโรงงาน 4.0 (IoT Fundamentals)” ภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการ EEC Type B สำนักงานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เพื่อพัฒนาทักษะ ยกระดับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมทางด้านระบบ Internet of Things หรือ IoT ทั้งในเรื่องโครงสร้างของระบบ IoT, รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ในระบบ IoT, การออกแบบ ใช้งาน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บน IoT Device, IoT Platform ฯลฯ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตอบโจทย์งานด้านอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 40 คน จากกลุ่มบริษัทในเครือ SCG Chemical ประกอบด้วย ผู้จัดการ วิศวกร เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ แผนกวางแผนซ่อมบำรุง แผนกวิศวกรรม แผนก Digital Infrastructure 3 เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) EECi จ.ระยอง
ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) กล่าวเปิดกิจกรรม ความว่า EEC HDC ให้ความสำคัญและยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมผ่านการจัดสรรงบประมาณ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ศักยภาพบุคลากรอุตสาหกรรมให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่ไทยพยายามขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพลิกโฉมโครงสร้างการทำงานและองค์กรแบบ Labor intensive สู่ Digital Platform การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสร้างข้อได้เปรียบให้กับภาคอุตสาหกรรม ด้วยอุตสาหกรรมแบบเก่ามีระดับศักยภาพ ต้นทุน และความสูญเสียโดยรวมต่างกันกับอุตสาหกรรมใหม่ถึง 40% สำหรับโครงการนี้นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดเครือข่ายของคนอุตสาหกรรม หรือ สร้างความเชื่อมโยงกับเนคเทค สวทช. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้กับภาคอุตสาหกรมต่อไปได้
ด้าน คุณโฆสิต หนูฤทธิ์ Operation Productivity Improvement Manager บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม เล่าว่า บริษัทมีมุมมองในการนำเทคโนโลยีไอโอทีมาปรับใช้กับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถสื่อสารกันได้ หรือในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเครื่องจักรต้องสามารถสื่อสารมาที่มนุษย์ได้เช่นกัน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร อัตราการผลิต และการใช้พลังงาน รวมถึงวางแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรให้เกิดดาวน์ไทม์น้อยที่สุด
ในจุดเริ่มต้นของการนำไอโอทีมาใช้ในโรงงาน เราใช้คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความรู้ความสามารถก่อน แต่เมื่อต้องการขยายผลไปยังส่วนการผลิต หรือ ระบบอื่น ๆ ในโรงงาน จึงต้องการบุคลากรในส่วนนี้เพิ่มขึ้น “ซึ่งในอดีตการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้อบรมเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทำให้มองภาพและเข้าใจคนละแบบ เป็นอุปสรรคเมื่อกลับมาทำงานร่วมกัน หรือ แชร์องค์ความรู้ต่อ สำหรับการอบรมในครั้งนี้บริษัทจึงนำบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านไอโอทีทุกกลุ่มทั้ง ผู้จัดการ วิศวกร เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ แผนกวางแผนซ่อมบำรุง แผนกวิศวกรรม แผนก Digital Infrastructure เข้ามาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานไอโอทีในโรงงานที่เป็นภาพเดียวกันทั้งหมด
การอบรมในครั้งนี้ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ พื้นฐานและองค์ประกอบของไอโอทีอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจภาพรวม หลักการทำงาน และความสามารถของระบบ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ไอโอทีโดยใช้ Microcontroller รวมถึงวิธีการทำให้อุปกรณ์ไอโอทีสามารถเชื่อมต่อรูปแบบต่าง ๆทั้งในเครือข่าย หรือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยเน้นศึกษาข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถปรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือหน้างานของตัวเองได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ความสำคัญของ IoT Platform และวิธีการเลือกใช้งาน IoT Platform ให้เหมาะกับงานด้านอุตสาหกรรม พร้อมยกตัวอย่างการใช้งาน IoT Platform โดยใช้ NETPIE2020 อีกด้วย