โครงการ Big Rock ของ สวทช. ร่วมแสดงในงาน “ทุนหมุนเวียน 4.0”

Facebook
Twitter
KidBright

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561” ซึ่งกรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการนำทุนหมุนเวียนไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการตอบสนองนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรให้ยั่งยืน การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

ซึ่งกองทุนหมุนเวียนทุกแห่งต่างมีเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทุนหมุนเวียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้น รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ที่ว่า ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

kidBright

ภายในงาน ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด หัวหน้าโครงการ KidBright ได้ให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมตรีและนำเสนอผลงานของ สวทช. ที่ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ คือ โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน หรือ Coding at School เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่มีพลังต่อสังคมไทยในวงกว้าง เปรียบคล้ายกับการที่เรากำลังขว้างหินก้อนใหญ่ลงไปในสระน้ำ (เรียกว่า โครงการ Big Rock) เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีพลังต่อสังคมไทยในวงกว้าง

ภาพปลายสุดที่พึงประสงค์ คือ เด็กไทยจะเก่ง STEM เพราะออกแบบเป็น คำนวณเป็น เขียนโปรแกรมเป็น และประดิษฐ์เป็น รวมทั้งแก้ปัญหาทางวิศวกรรมต่างๆ เป็น เมื่อไปเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ เด็กไทยรุ่นนี้จะมีทักษะความชำนาญไม่น้อยหน้าคนชาติใด ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายนำไปใช้งานกับเด็กไทยหลายล้านคน และประเทศไทยก็ต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองให้มาก กระทรวงวิทย์ฯ จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อผลิตบอร์ด KidBright จำนวนสองแสนชุดออกมา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนคุณภาพสูง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

นอกจากนี้ผู้ปกครองของเด็กที่มีกำลังจัดซื้อหาได้เอง ก็ยังสามารถซื้อหากันทั่วไปในราคาย่อมเยา มีแพร่กระจายไปทุกแห่ง ทำให้มีผู้พัฒนาอุปกรณ์เสริมออกมาให้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ออกมาได้มาก และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการกระจาย KidBright ไปในวงการศึกษาในระดับนานาชาติด้วย ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาศัยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างครบวงจร โดยประเทศไทยพร้อมที่จะส่งออกสินค้านี้ไปขายในอนาคต

KidBright

วันที่เผยแพร่ 9 สิงหาคม 2561 17:21