MENU
Banner

คณะผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากประเทศเปรู เยี่ยมชมผลงานวิจัยเนคเทค

Marinasol visit nectec

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายสรพัศ ปณกร อุปนายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย (แถวบนคนที่ 5 จากขวามือ) นำคณะผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศเปรู บริษัท Marinasol เยี่ยมชมผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)

โดยมีทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) และห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL) ร่วมให้การต้อนรับและนำผลงานมาจัดแสดง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความร่วมมือในอนาคต

Marinasol visit nectec
marinasol visit nectec
marinasol visit nectec
Marinasol visit nectec
Marinasol visit nectec
marinasol visit nectec
Marinasol visit nectec
Marinasol visit nectec
Marinasol Republic of Peru ประเทศเปรู เยี่ยมชม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2560 13:00