สำนักงานสถิติแห่งชาติ x เนคเทค สวทช. จัด Workshop การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)

Facebook
Twitter

7 มิถุนายน 2565 – สำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ และทักษะในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) โดยมีคณะนักวิจัยและบุคลากรทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ และทักษะในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) และนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดในโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ เนคเทค สวทช. และ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)” ซึ่งเป็นการจัดทำต้นแบบสำมะโนประชากรและเคหะด้วยฐานข้อมูลทะเบียน “ครั้งแรกของประเทศไทย ” เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ สำนักสถิติแห่งชาติได้เริ่มวางแผนจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน ในระยะที่ 2 จึงได้เชิญทีมวิจัยของ เนคเทค สวทช. ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำต้นแบบสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน มาให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การจัดทำ สำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียนของประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ในโอกาสนี้ คุณนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม จากนั้นเข้าสู่การบรรยายโดยนักวิจัยทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ “ภาพรวมโครงการ register-based census”
โดย ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช.

หัวข้อ “Data cleansing + deidentification using Pentaho” (workshop)
โดย คุณวิศิษฎ์ วงศ์วิไล วิศวกรอาวุโส ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช.

เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลสำหรับการอบรมและที่จัดเก็บ
 • เครื่องมือและการใช้งาน
 • Data Cleansing
 • Data Deidentification
 • Domo Database Connection (MySQL)

หัวข้อ Data integration: “Big match data integration” (showcase)
โดย คุณชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช.

เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย

 • ภาพรวมกระบวนการทำ Data Integration
 • โมเดลการทำ Data Integration สำหรับ Register-based Census
 • Data Integration ด้วยโปรแกรม BIG Match
 • ผลลัพธ์ และ log file
 • Flow การทำงานกรณีดำเนินการเอง

หัวข้อ “Register-based census: 5 Models from DB query และ Register-based census vs. Traditional census using R” (workshop)
โดย นางสาวกิตติยา กู้เกียรติกูล ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช.

เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย

 • Data Preparation
 • 5 Model Process
 • Register-based census vs. Traditional census Process

ภาพบรรยากาศการอบรม