ผลการค้นหา

Tag: workshop

เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า จาก เนคเทค สวทช. ร่วมกับ บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเนศวร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ x เนคเทค สวทช. จัด Workshop การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ และทักษะในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) โดยมีคณะนักวิจัยและบุคลากรทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากร

SMC จัดอบรม “Industrial Automation Training Systems” อัปสกิลผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3

SMC จัดอบรม “Industrial Automation Training Systems” รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ อาจารย์ และ บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้ระบบการควบคุมระบบอัตโนมัติและสามารถประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติ 4.0 เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องเร่งปรับตัวสามารถเลือกลงทุนกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อกลับไปประยุกต์ใช้กับโรงงานของตนเอง