MENU
Banner

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนคเทค-สวทช.รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำนวัตกรรมเพื่อคนพิการ จาก พม

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำนวัตกรรมเพื่อคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ เป็นผู้บุกเบิกเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตัวอย่างเช่น การวิจัยพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ซอฟต์แวร์ช่วยการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนพิการทางการเรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้งยังจัดทำนโยบายด้านการศึกษาพิเศษ สุขภาพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ให้เกิดขึ้นจริง การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ผลงานที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากคือ การจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555) ซึ่งปีนี้ได้รับรางวัล The Best Contact Center of the Year (Non Profit Organization) และศูนย์บริการผลิตสื่อภาษามือ (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559) ซึ่งได้ดำเนินการให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ นวัตกรรมเพื่อคนพิการ รางวัล

วันที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2560 13:27