ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน ปั้นคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

Facebook
Twitter

Museum Pool Contest 2021 ประชันไอเดีย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน สร้างคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

วันที่ 14  มกราคม 2565  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขัน Museum Pool Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์”

การประกวดในครั้งนี้เป็นการแข่งขันสร้างข้อมูลนำชมเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชันมิวเซียมพูล ผสานการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นำไปสู่การตามรอยพิพิธภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ การท่องเที่ยว การศึกษา หรือ การอนุรักษ์ ในพื้นที่ภาคอีสาน

ดร.กัลยา อุดมวิทิต  รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า จากความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 11 มหาวิทยาลัย ที่ได้ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค  เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานั้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของประเทศในเรื่อง Thailand 4.0 โดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน รวมเรียกว่า  โมเดลเศรษฐกิจ BCG   โดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยจุดแข็งของพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ตรงกับ CBT (Community – Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กำหนด ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ ดูแล เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน  การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็น ก้าวหนึ่งของเวทีความร่วมมือในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น

การแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมสมัครและส่งผลงานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือก ถึง 33 ผลงาน จาก 11 มหาวิทยาลัย และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 13 ผลงาน  จาก 7 มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
ผลงาน : พิพิธภัณฑ์ภัณฑ์วัดสิรินทรวรารามภูพร้าว เมืองเรืองเเสง (ชมผลงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสง แหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ในป่าหิมพานต์ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา แผ่ขยายแสงแห่งธรรม เรืองรองส่องนำชีวิต  สโลแกนการนำเสนอพิพิธภัณฑ์มีที่มาจากการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน On the GLOW: Glowing and Living Our Ways (เรืองรอง ด้วยครรลองแบบเรา-ชุมชนเมืองเรืองแสง)  การท่องเที่ยวชุมชนเมืองเรืองแสง On the GLOW เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนาลงในวิถีชีวิต และเรืองรองในชุมชนตลอดไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
ผลงาน : วัดป่ากุง (ชมผลงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด

นำเสนอความน่าสนใจที่ควรเข้าชมในวัดวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของวัตถุต่างๆที่จัดแสดงในวัด นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว  ถึง 5 เส้นทาง ทั้งแบบเต็มวัน และครึ่งวัน สำหรับผู้เวลาน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
ผลงาน : ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ (ชมผลงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสกลนคร

ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ แหล่งรวบรวมและ จัดแสดง ตลอดจนเน้นการอนุรักษ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดํารงชีพ รวมไปถึงเครื่องประดับชนิดต่างๆ ของบรรพบุรุษไทโส้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ศึกษา และได้กําหนดการจัดงานเทศกาลไทโส้ขึ้นเพื่อเป็นการรักษา  และ สืบทอดทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงามสืบไป

รางวัลชมเชยได้รับของรางวัลมูลค่า  2,000 บาท
ผลงาน : พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส (ชมผลงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสกลนคร

นำเสนอความโดดเด่นของผลงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แสดงผลงาน44 รายการ และเส้นทางการท่องเที่ยว 11 รายการ รวมถึงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุ 23 รายการ

รางวัล Popular vote ได้รับของรางวัลมูลค่า  2,000 บาท
ผลงาน : มหาเจดีย์ชัยมงคล (ชมผลงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน และเป็นที่ตั้งของรูปเหมือนแกะสลักด้วยหินของพระเถรานุเถระของภาคอีสาน จำนวน 101 องค์ โดยผู้แข่งขันได้นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวรอบๆ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล แบบ 2 วัน 1 คืน ชมความสวยงามพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชมน้ำตกและวิวสวย ๆ ที่วัดถ้ำโสดา แวะนั่งจิบกาแฟที่ Wali lane garden cafe ไปต่อที่วัดศรีศะอาดชมความสวยงามของรูปปั้นพญานาค ปิดท้ายด้วยศึกษาหาความรู้ที่สวนเกษตรผสมผสาน “ วะลัยใจฟาร์ม ” ตามรอยแอป museum pool

ข้อมูลเพิ่มเติม 

Museum Pool เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสร้างโมไบล์แอปพลิเคชัน โดยเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่สามารถเข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย    ได้รับการสนับสนุน จาก กทปส. หรือ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พัฒนาผลงานวิจัย นำไปสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าต่อยอดเปิดโอกาสให้ชุมชนมีระบบ ecosystem ที่สมบูรณ์

ชมผลงานของทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ https://www.facebook.com/MuseumsPool