NAVANURAK (นวนุรักษ์) สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอ่าวไทย-อันดามัน

Facebook
Twitter

19 มกราคม 2567 เนคเทค สวทช. นำนวัตกรรมด้านการบริหารข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ ร่วมจัดแสดงในงานประชุม ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ณ หาดลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

พร้อมแวะเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการของเนคเทค โดยมี รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต และนักวิจัย คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ทีมเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีฯ นำเสนอและนำชมผลงาน “นวนุรักษ์” แพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและความกลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน