ผลการค้นหา

Tag: NAVANURAK

ทีม NAVANURAK ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคุณครูในพื้นที่ EEC ส่งเสริมการท่องเที่ยวโมเดล BCG

เปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เนคเทค สวทช. จับมือ อพท. และ บพข. นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เนคเทค สวทช. โดยการสนับสนุนจาก บพข. จัดกิจกรรมประมวลภาพความสำเร็จตลอดทั้งโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะโควิด 19

เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก นำ “นวนุรักษ์” สร้างคลังข้อมูลออนไลน์ จัดเก็บ สืบสาน เพื่อสร้างสรรค์สำหรับคนทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก ประกาศความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบสานสถาปัตยกรรมไทย ใช้ “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม” เป็นเครื่องมือให้นักอนุรักษ์สามารถบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลัง 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ตอบโจทย์โมเดล BCG เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เนคเทคส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคด้วย KidBright, ThaiJo, MOOC, Navanurak Platform และ Museum Pool ตอบโจทย์โมเดล BCG