MENU
Banner

NECTEC ACE - Online Series | เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคติดต่ออย่างบูรณาการ

NECTEC-ACE

งานประชุมวิชาการ NECTEC ACE ปีนี้ พลิกโฉมสู่ Online Series ห้ามพลาด 30 ก.ย.นี้ !

NECTEC ACE Online Series EP1 ชวนคุณร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สู้! COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี เจาะลึกเบื้องหลัง . . . การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบนความท้าทายของวิกฤต COVID-19

NECTEC-ACE

สาระสำคัญของการเสวนา

การกักตัว หรือ Quarantine ถือเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแยกตัวออกจากชุมชน ไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ขณะเดียวกันบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่มีความเสี่ยงในช่วงการกักตัว เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัย “เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์ ทางระบาดวิทยาของโรคติดต่ออย่างบูรณาการ” ช่วยขับเคลื่อนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็ง กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารสถานการณ์ทางระบาดวิทยา และ สวทช. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ DDC-CARE ท่ามกลางความท้าทายทางด้านเวลาและความต้องการที่มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรในการสนับสนุนทรัพยากรคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่สำคัญ

ในสัมมนานี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์ทางระบาดวิทยา และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ DDC-CARE จากการบูรณาการเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ สวทช. การใช้งานระบบ DDC-CARE เชิงรุก ในช่วง Home Quarantine จนถึง Alternative Hospital Quarantine ตลอดจน การขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคติดต่ออย่างบูรณาการ เพื่อการต่อยอดโดยไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

ร่วมเสวนาโดย
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล
นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ - สวทช.
ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์
นักวิจัยกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เนคเทค-สวทช.
ดำเนินรายการโดย
ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค-สวทช.

ช่องทางรับชม

รับชมพร้อมกัน ! ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ผ่าน Live | ถ่ายทอดสด 3 ช่องทาง ดังนี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว