MENU
Banner

ผลการประกวด การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน "EPUB 3" ครั้งที่ 2

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เนคเทค-สวทช.ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

เนคเทค-สวทช.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มคนหลายกลุ่ม เช่น คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการเรียนรู้ รวมไปถึงผู้สูงอายุการที่มีหนังสือที่อ่านเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วนจะทำให้การเรียนรู้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีมาตรฐานเปิดในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The International Digital Publishing Forum หรือ IDPF คือมาตรฐาน EPUB 3 ที่เป็นมาตรฐานกลางที่เน้นการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านเนื้อหาได้ครบถ้วน

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

การประกวดนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 มีผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศจำนวน 132 ผลงาน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ได้จัดอบรมการสร้างสื่อให้กับผู้เข้าประกวดจำนวน 201 ทีมจากทั่วประเทศและมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 183 ผลงาน คณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 36 ทีมโดยแบ่งเป็นผลงานระดับประถมศึกษาจำนวน 19 ผลงานและผลงานระดับมัธยมศึกษาจำนวน 17 ผลงาน โดยสามารถดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ https://www.nectec.or.th/tms/

ผลการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

  • สื่อระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อ Stone
โดย นางสาวบุศรา ปลายแก่น นายกัมพล ธรรมหมื่นยอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
  • สื่อระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานชื่อ ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย นางสาวบุศริน เหมทานนท์ นายณัฐพล แก้วอุดร นางสาวเบญจาพร สมร่าง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
เนคเทค สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 สวทช.

วันที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2561 10:19