[Hall of Fame] เนคเทค ร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรม นำ Dental Platform คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2563

Facebook
Twitter
nectec-halloffame-dentalplatform
nectec-halloffame-dentalplatform

ผลงาน “Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน” ดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย คุณปกาศิต สมศิริ และดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์ ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผังพลังงาน (MAP) ร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี

nectec-halloffame-dentalplatform

“Dental Platform” ต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน

“Dental Platform” เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีความพิการ และต้องใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนมีความสะดวกสบายขึ้นเมื่อจําเป็น ต้องได้รับบริการทันตกรรม ไม่ต้องถูกอุ้มเพื่อเคลื่อนย้ายจาก เก้าอี้ล้อเลื่อนไปยังเตียงทําฟัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ จากการเคลื่อนย้ายโดยสามารถเข็นเก้าอี้ล้อเลื่อนไปบน Dental Platform และเอียงเพื่อให้ทันตแพทย์สามารถทําฟันได้อย่างสะดวก โดยพบว่าในต่างประเทศมีการพัฒนา Dental Platform แต่ราคาขายค่อนข้างสูงมาก อาจจะไม่สามารถซื้อเพื่อนํามําใช้ในประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน ได้รับบริการทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง ทีมวิจัยจึงมีความคิดในการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่างสถาบันทันตกรรม สถาบันสิรินธรเพื่อกํารฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

nectec-halloffame-dentalplatform

สำหรับเวทีรางวัล “เลิศรัฐ” สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่ได้รางวัลเพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยรางวัลเลิศรัฐในปีนี้มีหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลทั้งสิ้น 1,416 ผลงานและผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 198 รางวัล

______________________________________________________________

ข้อมูล | ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร (PSD)