[Hall of Fame] ผลงานเนคเทค-สวทช. คว้ารางวัลชมเชย เวทีประกวดด้านอนุรักษ์พลังงาน (TE-IT 2019)

Facebook
Twitter

 

 
nectec-halloffame-teit2019

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) นำโดย คุณศวิต กาสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) พร้อมด้วย ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ วิศวกรอาวุโส ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ผู้จัดการ และทีมงาน งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS) ทีมงานบริหารพื้นที่และบริการวิศวกรรมอาคาร (BESS) เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล การประกวดผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (Thailand Energy Innovation and Technology Awards 2019: (TE-IT 2019)

จากผลงาน “อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์” สามารถคว้ารางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงาน

โดยมีนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลฯ

nectec-halloffame-teit2019
nectec-halloffame-teit2019

ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ (Smart Sensor for Smart Maintenance)”

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจ และบันทึกค่าการทำงานของมอเตอร์ ได้แก่ การสั่นสะเทือน ความร้อน ความถี่เสียง โดยนำไปติดตั้งเพื่อ Monitor ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ได้แบบ Real Time หรือเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา และยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งเตือนผ่าน Application กรณีมีความผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของวิศวกร ช่าง ผู้ดูแลระบบ ในการวางแผนดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตามแนวคิดของทีมผู้พัฒนาอุปกรณ์ คือ “รู้เร็ว ซ่อมไว แก้ไขได้ตรงจุด”

nectec-halloffame-teit2019

“อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์” สามารถนำไปต่อยอดใช้งานกับเครื่องจักรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา เพราะเมื่อทราบปัญหา ความผิดปกติของมอเตอร์ได้รวดเร็ว ช่าง หรือผู้รับผิดชอบก็จะเข้าไปดูแล แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และหากสามารถนำข้อมูลอื่นๆ ของเครื่องจักรมารวมกันได้ เช่น ข้อมูลกำลังไฟฟ้า สภาพแวดล้อม อุณหภูมิเครื่องจักร อุณหภูมิน้ำมัน ฯลฯ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการสร้างระบบดูแลรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งจะช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ