เนคเทคจับมือพันธมิตรจัดแข่งขัน Maker Startup 2018 หัวข้อ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)”

Facebook
Twitter
การแข่งขัน Maker Startup 2018

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมทีมวิศวกรจากโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มนักพัฒนา (Maker) ณ ห้องบุษกร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในพิธีเปิดการแข่งขัน Maker Startup 2018 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมถึง 380,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ให้ดำเนินโครงการขยายผลงานวิจัย NETPIE IoT Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของทีมวิจัยไทย ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมไทยเกิดการพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) พร้อมการขยายผลให้เกิดการใช้งานแพลตฟอร์ม IoT และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และแอปพลิเคชันด้าน IoT โดยผู้ประกอบการไทย

การแข่งขัน Maker Startup 2018
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
การแข่งขัน Maker Startup 2018
นายปัญญาสาร ปริศวงศ์ รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรม
การแข่งขัน Maker Startup 2018
ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าโครงการแข่งขัน Maker Startup 2018
การแข่งขัน Maker Startup 2018
ดร.ชานนท์ ตุลาบดี CEO บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

เนคเทค-สวทช.จึงได้ร่วมมือกับ กสทช. กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน Maker Startup 2018 ในหัวข้อ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 5 มีนาคม 2562โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรม Internet of Things เพื่อตั้งเป็นธุรกิจ Startupโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ NETPIE Platform เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน Smart Factory และมีการจับคู่ระหว่างนักพัฒนา (Developer หรือ Maker) กับผู้ประกอบการหรือตัวแทนจากโรงงาน เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เน้นไปสู่การใช้งานจริงจากภาคอุตสาหกรรม และนำไปสู่การต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ได้จริงต่อไป

การแข่งขัน Maker Startup 2018