MENU
Banner

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

mou-moac-2019
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 25 ธันวาคม 2562: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. มอบหมายให้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง กษ. และอีก 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน ) ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ โดยทั้ง 10 ฝ่าย ตกลงร่วมมือกันในการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

mou-moac-2019

ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรต่อยอดมาจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ซึ่งเดิมมีหน่วยงานเพียง 3 หน่วยงานที่เริ่มดำเนินการในระยะต้น ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิมของ อว.) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเดิมของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์: สพร.) โดยพิธีการลงนามในวันนี้ได้มี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค คุณสุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการวิจัยและคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

mou-moac-2019

มิติใหม่วงการเกษตรไทยสู่ Digital Thailand 4.0

การลงนามความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นการร่วมสร้างให้มิติใหม่ให้วงการเกษตรของไทยเข้าสู่ Digital Thailand 4.0 โดยร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยมาตรฐานเดียวกันสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร ด้านฐานข้อมูลด้านเกษตรกรอัจฉริยะ โดยในส่วนของ อว. มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) เข้าร่วมโดยร่วมเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งให้องค์ความรู้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ เนคเทค-สวทช. ได้พัฒนาและงานมาอย่างต่อเนื่องในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแหล่งได้

สำหรับฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ดำเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ นี้ จะมีข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและด้านสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งในในด้านการวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐ การวางแผนการผลิตทางการเกษตรของภาคเอกชน รวมไปถึงเกษตรกรยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวางแผนการเพาะปลูกและติดตามข้อมูลราคาสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วย

ฐานข้อมูลนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ในด้านการให้บริการข้อมูลแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ฐานข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการวิจัยโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) และการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้เกิดการวางแผนและการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว