เนคเทค สวทช. SMC และ TMEC ขยายความร่วมมือกับ University of Strathclyde พร้อมเปิด Call for Collaboration

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) พร้อมด้วยนักวิจัย ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ EECi ดร.กลิกา สุขสมบูรณ์ นักวิจัย กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) ดร.นิภาพรรณ กลั่นเงิน นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) และดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์ ผู้จัดการงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ICOS) ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับคุณ Julian Taylor ผู้แทนจาก University of Strathclyde เพื่อหาโอกาสขยายความร่วมมือระหว่างกัน

โดย University of Strathclyde เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน 5G and Communications, Quantum, Space, Industrial Informatics, Health Tech และ FinTech ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมองเห็นว่าจะสามารถสร้างโอกาสความร่วมมือร่วมกับ EECi NECTEC SMC และ TMEC ในด้าน Strategic Big Data Platform, Precision Farming Platform, Smart Factory Platform, Strategic Sensor Process and Device Platform, Artificial Intelligence Platform, Digital Wellness Platform, Cyber-Physical Platform, Intelligence Innovation for Education Platform, Supercomputer และ Smart City Platform ร่วมกันได้ในอนาคต 

ทั้งนี้ SMC ได้ให้ความสนใจที่จะสร้างความร่วมมือกับ National Manufacturing Institute of Scotland (NMIS) และ TMEC ได้ให้ความสนใจที่จะขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี Sensor ร่วมกับ Professor Craig Michie ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Precision Farming Platform on Animal Health Monitoring รวมทั้งสนใจสร้างความร่วมมือกับ Centre for Microsystems and Photonics ซึ่งจะมีการหารือถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายผลให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ University of Strathclyde พร้อมเปิด “Call for Collabortion” รับนักวิจัยที่สนใจกิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบ อาทิ:

  • Mutual Collaboration
  • Consultancy (Commission of Services)
  • Joint Research Programme
  • Talent Development

โดยหากท่านใดสนใจสามารถแจ้งต่องานความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICOS) ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์(ICP) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป