MENU
Banner

นักวิจัยสวทช. คว้ารางวัลมูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 61

Toray
Toray

8 มีนาคม 2562: 2 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยด้านระบบเครื่องกลไฟฟ้า จากเนคเทค-สวทช. เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสดร. ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทหน่วยงาน ของมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสต์ ประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยมี ฯพณฯ ท่าน พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

Toray
Toray

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสวทช. ร่วมด้วย ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ และเพื่อนๆ ทีมนักวิจัยเนคเทค-สวทช. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และภาคภูมิใจกับ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโส สวทช. ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ให้เป็นผู้ได้รับ “รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล” ประจำปี พ.ศ. 2561

Toray

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้เป็นกองทุนถาวร เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย (ยกเว้นคณิตศาสตร์และ แพทยศาสตร์ คลินิก) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. รางวัลสำหรับบุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เงินทุนช่วยเหลือการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 3. รางวัลสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น

รวมเงินรางวัลและเงินทุนทั้ง 3 ประเภท ปีละ 6,000,000 บาท

Toray

โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 25 ที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ยกย่องให้ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัย และมีผลงานเด่น ได้แก่

 • เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ และงานวิจัยด้านระบบไหลจุลภาคและห้องปฏิบัติการบนชิป ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยระบบห้องปฏิบัติการบนชิปจนเกิดเครือข่ายวิจัยด้านนี้กับหลายหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งได้บุกเบิกงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการบุกเบิกงานวิจัยด้านวัสดุกราฟีน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม โดยปัจจุบันได้มีการศึกษาและนำกราฟีนมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์หลายด้าน ซึ่งห้องปฏิบัติการของดร. อดิสร นับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศที่สามารถสังเคราะห์และจดสิทธิบัตรด้านการสังเคราะห์กราฟีนทั้งใน และต่างประเทศ นับเป็นการยกระดับงานวิจัยด้านกราฟีนและวัสดุศาสตร์ของประเทศไทย
 • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง จำนวน 132 เรื่อง โดยได้รับการอ้างอิงมากกว่า 4,000 ครั้ง นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือ Applications of Nanomaterials in Sensors and Diagnostics โดยสำนักพิมพ์ Springer เมื่อปีค.ศ. 2013 และเขียน Chapter ในตำราภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง มีต้นแบบ 32 ชิ้น ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 25 เรื่อง โดยได้รับจดเป็นสิทธิบัตรนานาชาติ 1 เรื่อง และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เอกชน 5 บริษัท รวมทั้งบริษัท เฮเดลเทคโนโลยี เพื่อผลิตหมึกนำไฟฟ้ากราฟีน จำหน่ายไปทั่วโลก
 • ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ได้รับรางวัล
  • พ.ศ. 2547 นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
  • พ.ศ. 2559 รางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher Award
  • พ.ศ. 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น
  • พ.ศ. 2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัยดีเด่น
  • พ.ศ. 2561 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ที่ http://www.ttsf.or.th/

NECTEC Toray มูลนิธิโทเร

วันที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2562 09:00