MENU
Banner

เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.และคณะ

เนคเทค-สวทช.ให้การต้อนรับ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ ในการนี้เนคเทค-สวทช. โดยดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) รองผู้อำนวยการสายวิจัยของเนคเทค พร้อมนักวิจัยให้การต้อนรับ

nectec-opdc

ผลงานวิจัยที่ร่วมนำจัดแสดง ประกอบด้วย

Agri-Map by What2Grow
โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ในรูปแบบ online และ mobile ซึ่งนักบริหาร, เจ้าหน้าที่, เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
nectec_opdc
nectec_opdc
Agri-Map สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ที่ทันสมัย มีข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย Agri-Map Online จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Officer และ Smart Farmer ได้
TPMAP: Thai People Map and Analytics Platform
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจน 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ รายได้ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการรัฐลงลึกตั้งแต่ระดับประเทศ ถึงระดับรายบุคคล ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้
tpmap
โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ
เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล วางฐานรากของเศรษฐกิจดิจิทัล และ ลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีในพื้นที่ชนบท ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม
KidBright
เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ STEM Education และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มี systematic thinking และ creative thinking ผ่านการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ KidBright
nectec
kid bright

วันที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2561 10:45

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว