MENU
Banner

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ สวทช.

NSTDA
ประกาศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงานภายในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ สํานักงานกลาง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโน เทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดําเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม สนับสนุนการ พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ริเริ่มและสร้าง ความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องจากผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมด วาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สํานักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้ สํานักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

Cinque Terre
ประกาศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ใบสมัคร

Cinque Terre
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.doc)
Cinque Terre
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdfc)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2561 09:48