MENU
Banner

คณะกรรมการบริหารเนคเทคเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ผลิต CT Scan

เนคเทค

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องปทุมมา ชั้น 3 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้นำคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตนวัตกรรมเอกซเรย์ดิจิทัล ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant ชั้น 3 ห้อง NP-322

โดยหลังเยี่ยมชมแล้ว คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ยังมีประชุมเสวนาประเด็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยอีกด้วย

เนคเทค
เนคเทค
NECTEC Pilot Plant คณะกรรมการบริหาร

วันที่เผยแพร่ 3 มีนาคม 2560 15:25