[Hall of Fame] ทีมวิจัยสวทช. และ สวพ.ทบ. รับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์

Facebook
Twitter

74201.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2561 กองทัพบก จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 “โดยในปีนี้รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ผลงานวิจัยและพัฒนาของทีมวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.  ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ใน โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ. ด้วยทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

74199.jpg

โครงการดังกล่าวริเริ่ม โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ พันเอกรัตติพล  ตันยา รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก โดยมี ดร.พิมพา  ลิ้มทองกุล  หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นหัวหน้าโครงการฝ่าย สวทช.  ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ดร.จิราวรรณ มงคลทรรศ นายมานพ มาสมทบ และ ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  ดร.กิตติพงศ์ เกษมสุข ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ นายภัทรกร รัตนวรรณ์ นายเมทนี กิจเจริญ และ นายพีระพงศ์ ฟักเขียว จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)