MENU
Banner

10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ได้เป็นตัวแทนไป i-CREATe 2017

โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ (STUDENT INNOVATION CHALLENGE THAILAND 2017 (SIC Thailand 2017) โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

การจัดแข่งขันในครั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวด และเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2017)

โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ผลการแข่งขันการคัดเลือกโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ ปี 2560 นี้ มีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 10 โครงงาน ดังนี้

1. Ambient Detector โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
2. BCI based 3D Neurofeedback System for Cortical Activities Improvement มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
3. Camera Based Eye Tracking System มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
4. HitAlert จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
5. The Foot Drop Physical Machine. "Foot Work" วิทยาลัยการอาชีพฝาง
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
6. Sit-to-Stand Trainer with Assessment of Balance Ability มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
7. The Design of Gait-Assisted Machine with Partial Weight Support System : Space Walker มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
8. DUO SEAT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
9. Sit and Slip: ease your dressing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
10. Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้น จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology: gSIC-AT) ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (11th International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2017) ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

SIC SIC Thailand สิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ i-CREATe 2017

วันที่เผยแพร่ 17 กรกฏาคม 2560 11:58