MENU
Banner

เนคเทคจัด SMART FACTORY IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

Smart Factory 2020

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) และหน่วยงานพันธมิตร โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัด “โครงการประกวด SMART FACTORY IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย”

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน สร้างโอกาสให้นักพัฒนารุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่สามารถทําไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT และแพลตฟอร์ม NETPIE อุตสาหกรรมไทย เพื่อเชื่อมโยงสังคมนักพัฒนาและกลุ่มผู้ประกอบการโรงงาน ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 301 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

Smart Factory 2020

Smart Factory IoT Challenge 2020

"Smart Factory IoT Challenge 2020" เป็นการแข่งขันประกวดระบบหรือนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เข้ามาแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวคิดโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การแข่งขันรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมที่จะมาเสนอโจทย์ เพื่อจะมาจับคู่กับนักพัฒนาที่จะมาเสนอวิธีแก้ปัญหา โดย 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะร่วมกันพัฒนาระบบหรือนวัตกรรมในการพิสูจน์แนวคิดที่สามารถใช้งานได้จริงในโรงงาน และสามารถนำไปขยายต่อยอดเต็มสเกลต่อไป

Smart Factory 2020

กิจกรรมในวันแรก (16 ม.ค. 63)ประกอบไปด้วย การนําเสนอภาพรวมกิจการ และโจทย์ต้องการพัฒนาของโรงงานที่ได้รับการคัดเลือก และการจับคู่ระหว่างโรงงานและนักพัฒนา ในโอกาสนี้ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ให้เกียรติชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก พร้อมแนะนําพี่เลี้ยง

Smart Factory 2020
บรรยากาศการนำเสนอภาพรวมและการจับคู่ระหว่างโรงงานและนักพัฒนา

กิจกรรมในวันที่ 17 ม.ค. 63 ประกอบไปด้วย กิจกรรม Workshop เสริมความรู้ พร้อมแนะนําเครื่องมือเพื่อโรงงานอัจฉริยะ ในโอกาสนี้ ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

Smart Factory 2020
● แนะนําอุปกรณ์หน่วยตรวจวัดระยะไกล (uRTU) และการใช้งาน
โดย คุณคัมภีร์ สุขสมบูรณ์ นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล
Smart Factory 2020
● แนะนําการใช้งาน NETPIE 2020
โดย คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
Smart Factory 2020

การจัดโครงการ SMART FACTORY IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักพัฒนากับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมร่วมมือกันนําเทคโนโลยี IoT มาแก้ปัญหาจากโจทย์จริงในโรงงาน เช่น การบูรณาการข้อมูลจากเครื่องจักร หรือสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง ประสิทธิภาพ คุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน โดยผลลัพธ์สามารถเป็นต้นแบบหรือแนวทางให้โรงงานต่างๆ สามารถขยายผลต่อไปได้ในอนาคต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมไปสู่ยุค 4.0 หรือการเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว