MENU
Banner

เนคเทคต้อนรับคณะจากสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Smart Farm เนคเทค
smart Farm เนคเทค

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูทางวิชาชีพในโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิจัยด้าน Smart Farm โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องเทคโนโลยี และแสวงหาความร่วมมือกับเนคเทค - สวทช. ในอนาคต โดยมีคุณเจษฎา จงสุขวรากุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักวิจัยเนคเทค นักวิชาการ สวทช. ให้การต้อนรับนำเสนองานวิจัยและนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการเกษตร

1. FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
โดย คุณวัชรากร หนูทอง นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย

FAARMis เป็นแอพพลิเคชันสำหรับใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตแอนดรอยด์ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลของกรมการปกครอง และฐานข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินได้ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) และวาดขอบเขตเอกสารสิทธิ์ พร้อมวาดแปลงกิจกรรมทางการเกษตรบนแผนที่กูเกิล (Google maps) ได้ และมีระบบตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี พ.ศ. 2559 จุดเด่นของเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลของกรมการปกครอง และฐานข้อมูลที่ดิน ของกรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
2. FAARM series ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร
โดย ดร.เจษฎา กาญจนะ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

เนคเทคได้ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลักดันการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm ที่เน้นการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมด้วย “NECTEC FAARM series : ฟาร์ม เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร” เป็นชุดเทคโนโลยีโดยนักวิจัยไทย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ แบ่งออกเป็น 2 ชุดเทคโนโลยีตามรูปแบบการทำงาน ได้แก่ FAARM SENSE, FAARM FiT เนคเทคพร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยงานวิจัยพร้อมใช้ที่หลากหลาย ภายใต้ NECTEC FAARM series ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานบริบทของตนเองได้

FAARM series ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร
FAARM series ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร
3. การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบเครือข่าย
โดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีด้านเซนเซอร์ โดยสร้างระบบควบคุมการเพาะปลูกแบบเครือข่ายเกษตรกร จำเพาะเจาะจงตามชนิดของพืช ในระยะแรกจะเน้นการติดตามและเก็บบันทึกปัจจัยการเพาะปลูก เช่น ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิในอากาศ และปริมาณแสงในโรงเรือน ระบบจะช่วยเกษตรกรในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รู้จักใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างตลาดและโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพ

smart Farm เนคเทค
smart Farm เนคเทค
4. Smart Farm Kit
โดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Smart Farm Kit โดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
Smart Farm Kit โดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
Smart Farm Kit โดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
5. ภาพรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
โดย คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
6. การใช้สารชีวภัณฑ์ "NPV"
โดย คุณสัมฤทธิ์ เกียววงษ์ นักวิชาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
การใช้สารชีวภัณฑ์
7. การใช้สารชีวภัณฑ์ "บิวเวอเรีย"
โดย คุณธงชัย ตั้งใจดี นักวิชาการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
การใช้สารชีวภัณฑ์
8. การใช้โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักอย่างมีคุณภาพ
โดย คุณสุวิมล ทองผุย นักวิชาการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
การใช้โรงเรือนพลาสติก

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท. (Agricultural Technology and Innovation Management Institute: AGRITEC) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน

smart Farm เนคเทค
smart Farm Kit โดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เยี่ยมชม เนคเทค-สวทช.

วันที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2561 16:53