SMC ร่วมกับ TDS จัดอบรม Industrial Automation Training Systems รุ่นที่ 4

Facebook
Twitter

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดย กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรม “Industrial Automation Training Systems” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 ณ อาคาร Nectec Pilot Plant สวทช. จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) กล่าวเปิดอบรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 10 ท่าน

ดร.กุลชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ได้แนะนำบริการศูนย์ SMC ช่วยภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมี บริการประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหา บริการศูนย์ทดสอบ (Testbed) บริการให้คำปรึกษาและเปิดอบรมตลอดทั้งปี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี และ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ซึ่งจะเปิดให้บริการปลายปีนี้ เชิญชวนผู้ประกอบการหรือบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้ารับบริการได้ทั้ง 2 แห่ง

วิทยากร ได้แก่ อาจารย์วิโรจน์ ฤทธิ์บุญ จากบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และ คุณทศพล กลิ่นสุคนธ์ ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค สวทช.

การอบรมตลอด 2 วัน ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งเชิงทฤษฎี และ ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาอบรมดังนี้ การเขียนโปรแกรมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ PLC, การใช้งาน System Manager Configuration, ระบบ SCADA Software, การประยุกต์ใช้ Graphic design สำหรับการสร้างหน้า Monitoring (Dashboard) สำหรับ SCADA , และเรียนรู้การใช้งานระบบ IIoT ในอุตสาหกรรม พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบ

การอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้าน PLC, SCADA, IIoT เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมให้สามารถเรียนรู้การทำงานและเขียนโปรแกรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานในอุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ