ผลการค้นหา

Tag: Industrial Automation Training Systems

SMC จัดอบรม “Industrial Automation Training Systems” อัปสกิลผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3

SMC จัดอบรม “Industrial Automation Training Systems” รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ อาจารย์ และ บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้ระบบการควบคุมระบบอัตโนมัติและสามารถประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติ 4.0 เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องเร่งปรับตัวสามารถเลือกลงทุนกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อกลับไปประยุกต์ใช้กับโรงงานของตนเอง