MENU
Banner

"เนคเทค" จับมือ "สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" จัดกิจกรรม “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4”

ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมโครงการ “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ให้แก่ นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเปิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้อบรม และในปีนี้ มีการประกวดเว็บข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม โดยให้ส่งผลงานจริงหลังจากได้ฝึกอบรมไปแล้วก่อนที่จะก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป

ในโอกาสนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมีคุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวเปิดงาน

ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค
ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

เนคเทคร่วมจัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมดิจิทัล” โดย คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์

ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมดิจิทัล” โดย คุณวัชชิรา บูรณสิงห์
ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

“เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์” หรือ Preservation Technology เป็นเทคโนโลยีสำหรับการเก็บรักษาให้ข้อมูลทางวัฒนธรรม สามารถใช้เป็นหลักฐานสืบค้นทางประวัติศาสตร์ ชะลอการเสื่อมสภาพ และก่อเกิดการชำรุดเสียหายน้อยที่สุด เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นระบบและนำมาใช้ได้ง่าย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์

ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

พิธีปิดค่ายและมอบใบประกาศเกียรติคุณ โดย คุณเจษฎา จงสุขวรากุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีปิดค่ายและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม

ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
คุณเจษฎา จงสุขวรากุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์
ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

ทั้งนี้ เนคเทคได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถของเนคเทค เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวไอที ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ของวงการไอทีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายผู้สนใจผลิตข่าวไอทีที่กว้างขวางยิ่งขึ้น