MENU
Banner

SUNFLOW สู้ภัยแล้ง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรไทย

sunflow

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เนคเทค-สวทช. ได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชม SUNFLOW สู้ภัยแล้ง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองปื้ด ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการเนคเทค คุณสุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ และทีมวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสมเดช สีตา ผู้ใหญ่บ้านหนองปื๊ด ร่วมต้อนรับ

Sunflow
นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะ
sunflow
นายสมเดช สีตา ผู้ใหญ่บ้านหนองปื๊ด กล่าวรายงานภาพรวมของชุมชนก่อนและหลังประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับจากโครงการฯ
Sunflow
คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ และทีมวิจัย จัดอบรมวิธีการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง "SUNFLOW" อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ
sunflow
Sunflow

นายสมเดช สีตา ผู้ใหญ่บ้านหนองปื๊ด นำเยี่ยมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงด้วย อินเวอร์เตอร์แบบต่อตรงนำคณะผู้บริหาร คณะนายอำเภอ นายก อบต. (นายบุญศรี จันทร์ชัย) กำนันหมู่บ้าน (นายอรรถรส จันทร์ชัย) และ คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมระบบฯ และถ่ายรูป จุดที่ 1 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงด้วยอินเวอร์เตอร์แบบต่อตรง (ชุมชน) เพื่อการสูบน้ำจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่เข้าพื้นที่บ่อพักครัวเรือนเพื่อการเกษตร

Sunflow
Sunflow
ธุรกิจไม้ล้อม ส่งขายไปยังตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

คณะผู้บริหารและคณะสื่อมวลชน เยี่ยมระบบฯ จุดที่ 2 ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ครัวเรือน) เพื่อการสูบน้ำจากบ่อพักครัวเรือน ใช้รดน้ำในพื้นที่การเกษตรไม้ล้อม บ้านนายสวัสดิ์ ภู่ไชยานุสรณ์ "เกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน" และ บ้านนางหวัน ทองบุญชาติ "การทำธุรกิจไม้ล้อม"

Sunflow

"SUNFLOW" อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ ที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเข้มแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน เป็นเทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดย เนคเทค-สวทช. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินโครงการติดตั้งทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงด้วยอินเวอร์เตอร์แบบต่อตรงจำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บ้านหนองปื๊ด ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการเกษตรธุรกิจไม้ล้อม จุดที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ทางด้านเกษตรกรรม และจุดที่ 3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการสูบน้ำบาดาลไปเก็บที่แท็งก์น้ำ และเป็นจุดปล่อยน้ำให้กับรถขนน้ำประปาให้กับหมู่บ้าน

Sunflow

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย SUNFLOW : Solar Pump Inverter ติดต่อ
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด โทร. 02-746-9500 http://www.leonics.co.th
บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด 02-193-5539
บริษัท เอเซียนโซลาร์ จำกัด โทร. 02-207-8626
สนใจศึกษาดูงานระบบ Sunflow ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองปื๊ด
ติดต่อ ผู้ใหญ่สมเดช สีตา (โทร. 087 128 3179)
สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356, 2382, 2399
email: business[at]nectec.or.th
SUNFLOW บ้านหนองปื๊ด

วันที่เผยแพร่ 23 มีนาคม 2560 15:30