MENU
Banner

ขอเชิญร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพครูโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” 13-16 มิ.ย. 61

ครู ไอที

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญ ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยงด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมศักยภาพครูโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฟังการบรรยาย พร้อม workshop จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร

  • Class A: เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • Class B: โครงงานวิทยาศาสตร์

อัตราค่าสมัคร

  • จองที่พัก ค่าสมัคร 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
  • จัดหาที่พักเอง ค่าสมัคร 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวเมทินี ศิริไกร และนางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์
งานพัฒนาไอทีในเขตพื้นที่ ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2325-2326 โทรสาร 02 564 6875
email : methinee.sirikrai[at]nectec.or.th และ suntharee.kritchaisak[at]nectec.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม

Cinque Terre
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Cinque Terre
ดาวน์โหลดโปสเตอร์
โครงการ ส่งเสริมศักยภาพครู โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่เผยแพร่ 30 มีนาคม 2561 14:10