เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

Facebook
Twitter

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) นำทีมนักวิจัยให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ในโอกาสเข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC ) พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานและเยี่ยมชมผลงาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 65

โดยมี นักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา ได้แก่

  • เยี่ยมชมรถยนต์ดัดแปลง นำเสนอโดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช หัวหน้าทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)
  • นำเสนอ SQUAT & Hardware in the Loop ผลงานจากงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ และเยี่ยมชมห้องทดสอบมอเตอร์ โดย ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ นักวิจัย ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP)

ดร.พนิตา นำชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ร่วมด้วย ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP) และ ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP) เข้าร่วมหารือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะดำเนินงานร่วมกันในอนาคต