MENU
Banner

นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

วันที่ 26 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนทุนที่ผลงานและความประพฤติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพือเป็นตัวอย่างและเเรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนรุ่นใหม่ สามารถริเริ่มหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร สังคม หรือประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสุทธินีย์ พู่ผกา นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ โดยนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นในปีนี้ ได้แก่

  • ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (อดีต) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านบริหาร) โดยเฉพาะการ "เชื่อมนวัตกรรม" ในทุกมิติระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคสังคม
  • ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ด้านการคลัง) มีบทบาทในการวิเคราะห์งานเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลต่อการวางแผนพัฒนาชาติตลอดมา เป็นผู้สร้างฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยผ่านการจดทะเบียนและให้สิทธิประโยชน์โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ด้านการพาณิชย์) ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ คือ การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ให้สามารถสร้างแบรนด์ ขยายตลาดไปต่างประเทศ, ส่งเสริมการค้าออนไลน์ และการดูแลหาตลาดให้เกษตรกร เป็นต้น
  • ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (สาขาจุลชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) ผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่งานด้านสาธารณสุขไทย คือ ดำเนินการและจัดระบบแผนทดสอบความชำนาญการตรวจ HIV Serology แห่งชาติ เป็นต้น
  • ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยาศาสตร์) ผลงานที่โดดเด่นด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในปัจจุบัน รวมทั้งการคาดการณ์อนาคตและแผนที่นำทางนาโนเทคโนโลยีที่นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติในเวลาต่อมา ความเชี่ยวชาญของ ดร.นเรศ ทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนการคาดการณ์อนาคตและวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรต่างๆทั้งในระดับภูมิภาค ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
  • คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
สมาคมทุนรัฐบาลไทย นักเรียนทุนรัฐบาลไทย thaigovscholars

วันที่เผยแพร่ 4 ธันวาคม 2560 10:00