ThaiSC ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงาน Workshop on eHPC2024 ในงาน APAN 57

Facebook
Twitter

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงาน Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2024) ภายในงาน APAN ครั้งที่57 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ThaiSC

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคาร INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) โดยมี ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) และดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล หัวหน้าทีมวิจัย ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ ThaiSC ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2024) ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science มีกำหนดจัดงาน Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC) เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และการใช้งานในสาขาวิจัยต่างๆ เช่น Computational science, big data และ AI ตลอดจนส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ HPC และความร่วมมือต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานด้านที่เกี่ยวข้อกับ HPC ร่วมกัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ร่วมอยู่ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network : APAN ครั้งที่57 (57th APAN Meeting) ได้ใช้โอกาสนี้ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบ LANTA Supercomputer ก่อนเดินทางกลับ