TMEC จับมือภาครัฐและเอกชนจัดอบรม IC Design, Fabrication and Packaging

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
IC Design, Fabrication and Packaging

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication and Packaging โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม Human Resource Development for IC Design Industry โดยมี รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (มจพ.), อ.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (มจพ.), และ ดร.ปรอง กองทรัพย์โต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 อาคาร 76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผู้รับการอบรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication and Packaging ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านการออกแบบวงจรรวม เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับฝึกออกแบบวงจรรวม จนสามารถนำไปผลิตเป็นต้นแบบวงจรรวมหรือ IC Chip ได้ และเพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม และระบบนิเวศการออกแบบวงจรรวม (IC Design Ecosystem)

IC Design, Fabrication and Packaging
ดร.ปรอง กองทรัพย์โต

ดร.ปรอง กองทรัพย์โต กล่าวว่า โลกของอิเล็กทรอนิกส์เป็นโลกที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสามารถทำให้สิ่งที่เราจินตนาการสามารถเป็นรูปธรรมได้ ด้วยการลงมือทำ นอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมในการผลิตและการพัฒนา IC ของตนในอนาคต

IC Design, Fabrication and Packaging
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้าน IC มาอย่างยาวนาน แต่ด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย จึงทำให้ไทยต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน เพื่อพัฒนา IC ของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดอีกครั้ง

IC Design, Fabrication and Packaging
ดร.นิภาพรรณ กลั่นเงิน

ดร.นิภาพรรณ กลั่นเงิน นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center:TMEC) หัวหน้าคณะจัดการอบรม กล่าวว่า ตนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดการอบรมนี้ขึ้นมา และกล่าวถึงผู้เข้าอบรมทุกคนในครั้งนี้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน IC Design ของประเทศไทย ให้มีความแข็งแรง และสามารถพัฒนาให้ทัดเทียมต่างประเทศได้อย่างแน่นอน

IC Design, Fabrication and Packaging
IC Design, Fabrication and Packaging
IC Design, Fabrication and Packaging