คณะเจ้าหน้าที่ บ.โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานศูนย์ TOPIC

Facebook
Twitter
เยี่ยมชม เนคเทค

วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ร่วมให้การต้อนรับ คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และคณะเข้าเยี่ยมชมดูงาน

โอกาสนี้ คณะเยี่ยมชมเข้ารับฟังการบรรยายผลงานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยทางบริษัทฯ สนใจงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีกราฟีน เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตต่อไป

เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค